İNSAN RESURSLARI

HRMS

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Sistemi(İRİES) müəssisənin kadr potensialının tam idarə olunmasını təmin edir. Yaradılmış bu sistem məhz:

 • kadr üzrə sənədləşmənin aparılması;
 • ştat cədvəli, əməkdaşlarin şəxsi kartoçkaları kartotekası, iş vaxtının uçotu tabeli və ezamiyyət kartoçkaları də daxil olmaqla kadr üzrə sənədlərə operativ baxış;
 • standart hesabat formalarının hazırlanması

üçün nəzərdə tutulan idarə etmə sistemidir.

İstifadəçinin hazırlıq səviyyəsi

İRİES sistemi ilə işləmək üçün istifadəçi aşağidakı biliklərə yiyələnməsi lazımdır:

 • Əməliyyat sistemi ilə işləmə bacarığı
 • IE 7+, Mozilla Firefox 3.5+, Google Chrome 8+, Opera 9.5+ və ya Safari 4+

İRİES sistemini sazlamaq üçün şəbəkədə Oracle VBİS-nin 10i versiyası ilə işləmək vərdişinə malik olmaq zəruridir.

Təyinatı

İRİES sistemi aşağıdakı funksiyaların avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur:
1. Müəssisənin təşkilati strukturunun yaradılması:

 • təşkilatı strukturun yaradılması;
 • təşkilatı strukturun düzəliş edilməsi;
 • təşkilatı strukturun silinməsi.

2. Ştat cədvəlinin aparılması:

 • ştat vahidlərinin verilməsi;
 • ştat cədvəlinə baxış və düzəliş edilməsi;
 • ştat vahidlərinin ştat cədvəlindən silinməsi.

3. Əməkdaşların şəxsi kartoçkaların aparilması:

 • yeni şəxsi kartoçkanın yaradılmasi;
 • əməkdaşların şəxsi kartoçkalarının axtarışı və onlara baxış;
 • əməkdaşların şəxsi kartoçkalardakı yazılara düzəliş edilməsi;
 • əməkdaşların şəxsi kartoçkalarının silinməsi;
 • əməkdaşların şəxsi kartoçkalarının müxtəlif əlamətlərə görə axtarışı.

4. Ezamiyyət vərəqələrinin aparılması:

 • yeni ezamiyyət vərəqəsinin yaradılması;
 • ezamiyyət vərəqələrinin axtarışı və onlara baxış;
 • ezamiyyət vərəqələrində yazıların redaktə edilməsi;
 • ezamiyyət vərəqələrinin silinməsi.

5. İş vaxtının uçotu tabelinin aparılması:

 • həftənin iş günlərinin uzunluğu nəzərə alınmaqla tabelin qabaqcadan sazlanması;
 • tabelə məlumatların avtomatlaşdırılmış daxil edilməsi;
 • tabelin çapa verilməsi.

6. Soraqçaların aparılması:

 • soraqçaların yaradılması;
 • soraqçalarda düzəliş edilməsi;
 • soraqçalarda yazıların silinməsi;
 • soraqçalarda müxtəlif sahələrə görə axtarış.

7. Hesabatların alinması.