SİSTEM İNTEQRASİYASI

system-integration

Hər bir şirkət öz inkişafının müəyyən mərhələsində bu və ya digər biznes-proseslərin avtomatlaşdırması ehtiyacıyla üzləşir. Zamanla tətbiq edilmiş IT-həllərin sayı artır və məlum olur ki, onların hamısı öz aralarında bir biri ilə uyğunluq təşkil etmir, bu halda bəzisi artıq mənəvi köhnəlib və cari məsələlərin öhdəsindən gəlmirlər, amma başqaları əvvəlki kimi sifarişçinin tələblərini təmin edirlər. Bu mərhələdə vahid IT-sistemin yaradılması lazımdır.

Şirkətin IT-strukturunun yaradılması üzrə işi növbəti mərhələlərə bölmək olar:

  • Mövcud IT-strukturun auditi və avtomatlaşdırılması tələb olunan biznes-proseslərinin dəqiq öyrənməsi.
  • Şirkətin müxtəlif bölmələrinin ehtiyaclarını nəzərə alaraq IT-strategiyanın hazırlaması.
  • Aparat və proqram təminatının çatdırılması.
  • İnformasiya sistemlərinin tətbiqi, aparat və sistem proqram təminatının quraşdırma və kökləməsi. Lazım olduqda istifadə edilən proqramların standartlarına uyğun olan ayrı komponentlərin hazırlaması.
  • Müxtəlif şirkətlər tərəfindən hazırlanmış informasiya sisteminin modullarının inteqrasiya zamanı test olunması: təşkilatın biznes-proseslərini nəzərə alaraq tətbiq edilən kompleksin funksional və yüklənmə testi.
  • IT-xidmətin işini qurmaqla sifarişçi şirkətin IT-strategiyasını qurmaq və ya qurmağa kömək etmək. Sifarişçi personalının təlimi.
  • Texniki müşayiət.